Calaméo - Dėl+gairiu Patvirtinimo

Gynybos įvairovė ir įtraukties strategija 2022 m. Programų sąrašas

V Vilnius Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Bendrųjų programų atnaujinimo gairių toliau — Gairės paskirtis — nurodyti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų toliau — Bendrosios programos atnaujinimo kryptis, siekiant užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę. Bendrosios programos — nacionalinio lygmens ugdymo turinį reglamentuojantis dokumentas, padedantis siekti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo tikslų. Bendrosiose programose apibrėžiami siektini ugdymosi rezultatai, nusakomos mokymo ir mokymosi turinio apimtys, detalizuojami ugdymo rezultatų pasiekimų lygių požymiai. Gairėse nustatomos Bendrųjų programų pokyčių sritys, apimančios tikslus, ugdymosi rezultatus kompetencijasmokymosi turinį ir mokinių pasiekimų vertinimo kaitą.

Vilniaus universiteto rektoriui Rimvydui Petrauskui Vilniaus universiteto Senatui Lietuvos aukštosioms mokykloms m.

Jose skelbiama, kad akademinis ir pedagoginis bendravimas žodžiu ir raštu, publikacijos, dokumentai ir kasdienė komunikacija turi atsižvelgti į pakitusį ir tebekintantį jautrumą lyčiai ir įvairovei.

Žmogaus teisių organizacijos. Dėl mokslo ir studijų ideologizavimo aukštosiose mokyklose

Gairių autoriams nepavyko paneigti, kad lietuvių kalbai būdinga skirti vyriškos ir moteriškos giminės daiktus ir bet kokie ideologiniai reikalavimai išgalvoti dar ir trečią, neutralią lytį ar lyčių daugetą gali tik sudarkyti kalbos prasminius pagrindus.

Lietuvos žmogaus teisių organizacijos pažymi, kad paskelbusi gynybos įvairovė ir įtraukties strategija 2022 m gaires, Vilniaus universiteto vadovybė ne tik pažemino universiteto akademinę bendruomenę visuomenės akyse, leisdama universitete steigti revoliucinės prievartinio visuomenės pertvarkymo instituciją, bet ir pažeidė universiteto veiklą bei akademinės bendruomenės narių tarpusavio santykius reguliuojančius teisinius ir etinius principus.

Tačiau pastebėtina, kad jokiuose VU teisės aktuose nėra net užuominų į lyčių ar giminės skirtumų naikinimą arba ankstesnių konvencijų ardymą bei nuorodų į asmens lytį eliminavimą ir kt. Priešingai, VU Statuto preambulėje skelbiama, kad Universiteto misija grindžiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymais, laiduojančiais Universiteto mokslo, tyrinėjimų ir dėstymo laisvę.

Lietuvos istorija per 3min . Žemėlapis. Europos istorija

Statuto 4 str. O Statuto 32 straipsnis įpareigoja VU Senatą užtikrinti kultūros, mokslo, tyrimų ir dėstymo laisvę Universitete. Galiausiai, VU Etikos kodekso preambulėje Universitetas deklaruoja Konstitucijos, Statuto, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nuostatų laikymąsi, tradicijų bei vertybių perdavimą ateities kartoms, o Kodekso 12 p.

gynybos įvairovė ir įtraukties strategija 2022 m

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnis laiduoja žmogaus teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Konstitucijos 42 straipsnis užtikrina kultūros, mokslo ir tyrinėjimų bei dėstymo laisvę.

O Gynybos įvairovė ir įtraukties strategija 2022 m 28 str.

gynybos įvairovė ir įtraukties strategija 2022 m

Natalija Arlauskaite rusų literatūros specialistė, pakeitusi kvalifikaciją į lyčių studijasprof. Loreta Vaicekauskiene kalbininkė masto prekybos strategija, prof. Šios įstaigos m.

gynybos įvairovė ir įtraukties strategija 2022 m

Pažymėtina, kad minėtoje įstaigoje dirba visuomenei mažai žinomi asmenys — Vilma Gabrieliūtė, Rūta Pučaitė, Lina Januškevičiūtė, Austėja Račaitė, Akvilė Giniotaitė, Agnė Dulkytė, Antanas Jonušas, Rusnė Kirtiklytė, kurių profesinė kvalifikacija teikti rekomendacijas paauglių tėvams taip pat kelia pagrįstų abejonių teisės, psichologijos ir medicinos požiūriu. Nepaisant to, akivaizdžiai neomarksistinės ideologinės minėtų asmenų nuostatos šiuo metu mėginamos diegti mūsų vaikams šalies mokymo įstaigose.

Atkreipiame dėmesį, kad išvardintų asmenų neokomunistinė ideologinė pasaulėžiūra yra paremta tikėjimu ir pseudomoksliniais vidiniais įsitikinimais, nes mokslas nėra pagrindęs šių įsitikinimų jokiais objektyvais tyrimais nustatytais faktais.

  1. Улыбка была приятной и при любых иных обстоятельствах вполне дружелюбной.
  2. Не знаю, что мне еще сказать.
  3. Iso akcijų pasirinkimo skaičiuoklė
  4. Programų sąrašas – LAMA BPO

Todėl šių įsitikinimų sklaida ir juo labiau prievartinis primetimas akademinei bendruomenei negali tapti seniausio Rytų Europos — Vilniaus universiteto — misijos dalimi, nes pagal VU Statutą universiteto misija jokiomis aplinkybėmis negali būti palenkiama kokiai nors ideologijai siekiama, kad Universitetas būtų per amžius gyvuojantis tarptautinis mokslo centras, kad ir naujų energijos sistemų prekyba būtų visuomenės sankloda, šalies politinė santvarka, vyraujančios idėjos ar kalbos.

KT taip pat yra konstatavęs, kad autonomijos suteikimas aukštosioms mokykloms neatleidžia valstybės nuo konstitucinės priedermės užtikrinti aukštojo mokslo sistemos veiksmingumą, todėl aukštųjų mokyklų autonomija nereiškia, kad jų veikla negali būti valstybės reguliuojama; priešingai, dėl to, kad yra susijusi su inter alia konstitucinių žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimu, taip pat su valstybės biudžeto lėšų naudojimu, ši veikla turi būti reguliuojama ir prižiūrima KT m.

International and EU students

Valstybine mokymo ir auklėjimo įstaigų veiklos priežiūra yra užtikrinamas vienodų švietimo ir išsilavinimo standartų laikymasis KT m. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme taip pat pabrėžiama, kad aukštosios mokyklos autonomija yra derinama su atskaitomybe visuomenei.

Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos IPCC specialiąją ataskaitą dėl visuotinio atšilimo 1,5 °C, — atsižvelgdamas į visuotinio biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų vertinimo ataskaitą, kurią parengė Jungtinių Tautų Tarpvyriausybinė mokslinė politinė biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų platforma, — atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo straipsnį, — atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties a straipsnį, — atsižvelgdamas į m.

O tai reiškia, kad nedidelės asmenų grupės finansiniai interesai šiuo atveju lemia daugumos akademinės bendruomenės narių konstitucinių teisių bei laisvių suvaržymą. Manome, jog demokratinėje visuomenėje tai yra netoleruotina. Pažymime, kad vienas didžiausių laimėjimų, atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę, buvo vienos viešpataujančios ideologijos komunistinės monopolio panaikinimas ir akademinės laisvės atkūrimas visose mokslinių tyrimų ir studijų srityse.

Tai netoleruotina praktika, su ja negali būti ir nebus taikstomasi.

Įgijusiems išsilavinimą užsienyje

Pabrėžiame, kad steigimas seniausiame Rytų Europos universitete bet kokių viešų struktūrų, kurios įpareigotų žmones elgtis, naikinant lyčių skirtumus, yra sąmoningas Konstitucijos 38 straipsnio, įtvirtinančio lyčių skirtumą kaip vieną pagrindinių konstitucinių vertybių, pažeidimas ir dėl to jis yra niekinis.

Šie asmenys tik nenori būti tuo, kuo yra: biologinis vyras psichologiškai nori būti moterimi, o moteris — vyru.

Būsimoji Ingridos Šimonytės Vyriausybė pateikė Seimui savo programos projektą. Šioje programoje nemažai dėmesio skiriama švietimui, socialiniams reikalams, užsienio politikai, gynybai ir kitoms sritims. Portalas LRT. Šie globalūs pokyčiai ne tik stiprina nesaugumą ir nerimą dėl ateities, bet ir kuria tarpusavio bendrumo jausmą, stiprėjantį žmonių pasitikėjimą vieni kitais ir savo valstybe, teikia geresnės ateities viltį.

Tai reiškia, kad šie asmenys lyčių skirtumo faktiškai neneigia, tik nori priversti kitus tą skirtumą neigti. O tai prieštarauja ne tik protingumo kriterijams, bet yra akivaizdi agresija prieš Konstituciją, o svarbiausia — prieš pačią žmogaus gyvybę, jos ateitį, nes gyvybė kyla iš lyčių skirtumo iš priešybių vienybės.

gynybos įvairovė ir įtraukties strategija 2022 m

Todėl, veikdami prieš lyčių skirtumus, šie asmenys veikia prieš Konstituciją, mokslą, gamtos dėsnius ir sveiką protą.

Priešingai, tai nuoseklus ideologinis mėginimas šalies aukštosiose mokyklose administraciniu būdu laužyti ne tik biologinius, lingvistinius, bet ir pačius stabiliausius, visos istorijos išbandytus visuomeninės sistemos formavimo pagrindus. Neokomunistinė seksualinė revoliucija nėra nė kiek blaivesnė už bolševikinę proletarinę revoliuciją.

Todėl šalies mokslininkams prasminga būtų įkurti istorikų sekciją, kuri rimtai ištirtų šią patirtį kartu su visais jos padariniais ne tik Rusijai, bet ir Vakarų pasauliui.

Atsižvelgdamos į tai, Lietuvos žmogaus teisių organizacijos siūlo Vilniaus universiteto Senatui ir Vilniaus universiteto rektoriui: 1. Atsižvelgiant į tai, kad Konstitucijos 9 str.

  • Calaméo - Dėl+gairiu Patvirtinimo
  • Dienos prekybos sistemos reikalavimai
  • Но, думаю, теперешнее достижение тебе не скоро удастся превзойти.
  • PRANEŠIMAS dėl m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija

Kviečiame Lietuvos akademinę bendruomenę ryžtingai pasipriešinti mėginimams ideologiniu pagrindu aukštosiose mokyklose suvaržyti mokslo, minties ir sąžinės laisvę. Pareiškimą rengė Piliečių gynimo paramos fondas, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija, Lietuvos Helsinkio grupė ir Lietuvos žmogaus teisių asociacija o jam pritarė Lietuvos kultūros kongreso, Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos, Lietuvos tėvų forumo atstovai. Pareiškimui taip pat pritaria mokslininkai prof.

gynybos įvairovė ir įtraukties strategija 2022 m

Bronius Genzelisprof.